Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Hải Phòng - Huu Nghi HotelĐiều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Hải Phòng

 

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Hải Phòng

Kính gửi: -  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty cổ phần Du Lịch Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau :

 

Download đầy đủ

Điều lệ Công ty Cổ phần Du Lịch Hải Phòng